Moslimjongeren lanceren Koran-campagne in Den Haag

De Koran, het heilige boek van de moslims, is geregeld onderwerp van discussie in het publieke debat. Het heilige boek wordt vaak in een negatief daglicht gesteld. Om daar verandering in te brengen lanceren Ahmadiyya moslimjongeren aanstaande zaterdag 25 februari een Koran-campagne in Den Haag. Middels deze campagne willen initiatiefnemers een ander geluid laten horen en Nederlanders kennis laten maken met de inhoud van de Koran. “De Koran heeft juist heel veel te bieden aan Nederland”, aldus een van de organisatoren.

Gratis Koran’s

Deelnemers zullen in de binnenstad van Den Haag een manifestatie houden. Tijdens de manifestatie zullen gratis Koran’s worden uitgedeeld en zullen voorbijgangers worden uitgenodigd om met moslimjongeren in gesprek te gaan.

Grootscheepse flyeractie

Deelnemende jongeren zullen duizenden flyers uitdelen met informatie over de Koran en een uitnodiging om meer te ontdekken tijdens een lezing en Koran-expositie op 9 maart.

Lezing & Koran-expositie

Op 9 maart 2023 organiseren initiatiefnemers een lezing en een Koran-expositie in het Vreedehuis te Den Haag. Aanwezigen hebben de gelegenheid om de Koran te ontdekken.

#KoranVoorIedereen

De campagne is via social media te volgen via de hashtag #Koranvooriedereen.

Doel van de campagne

Middels deze campagne hopen de initiatiefnemers de informatiekloof tussen de moslims en de niet-moslims te dichten en eventuele vooroordelen en misvattingen weg te nemen. De campagne biedt vooral niet-moslims de gelegenheid hun vragen, zorgen en angsten met moslims te delen en een beter begrip te ontwikkelen van de islamitische leerstellingen.

————  Einde Bericht  ————

Uw contactpersoon voor de media is:

Kashif Akmal

info@dewareislam.nl

+31 6 23 67 35 33

Unieke manifestatie tijdens lancering Islam-campagne in Rotterdam

‘Ik ben een moslim, stel mij uw vraag!’

In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking, ziet de moslimgemeenschap de noodzaak van dialoog om wederzijds begrip te ontwikkelen. Om dit te bereiken lanceren initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne vanaf aanstaande zaterdag 26 maart een Islam-campagne in Rotterdam. De campagne bestaat uit een straatdialoogactie, een unieke manifestatie met de ‘Ware Islam Karavaan’, een grootscheepse flyeractie en een online talkshow. Met de oproep ‘STOPWW3’ willen de initiatiefnemers tevens aandringen op de-escalatie van het Rusland/Oekraïne-conflict en het toewerken naar een vreedzame oplossing middels diplomatie gebaseerd op absolute rechtvaardigheid.

#VraagEenMoslim

Op ludieke wijze staan deelnemers in de binnenstad met een bord in hun handen met de tekst: ‘Ik ben een moslim, stel mij uw vraag’ om met Rotterdammers in gesprek te gaan.

‘Ware Islam Karavaan’

Deelnemers zullen middels een karavaan een manifestatie houden in de binnenstad en voorbijgangers uitnodigen om in gesprek te gaan over actuele maatschappelijke kwesties, religie in het algemeen en de Islam in het bijzonder.

Grootscheepse flyeractie

De initiatiefnemers zullen voorts 50.000 flyers uitdelen met informatie over het islamitische geloof en een uitnodiging voor een online talkshow op zaterdag 2 april.

STOPWW3

Tijdens de campagne zullen negen fundamenten van vrede worden gepresenteerd en zullen Rotterdammers worden gevraagd om de fundamenten te omarmen.

Doel van de campagne

Middels deze campagne hopen de initiatiefnemers de informatiekloof tussen de moslims en de niet-moslims te dichten en eventuele vooroordelen en misvattingen weg te nemen. De campagne biedt vooral niet-moslims de gelegenheid hun vragen, zorgen en angsten met moslims te delen en een beter begrip te ontwikkelen van de vreedzame islamitische leerstellingen.

————  Einde Bericht  ————

Uw contactpersoon voor de media is:

Kashif Akmal

info@dewareislam.nl

+31 6 23 67 35 33

 

Worden mannen onderdrukt in de Islam?

Deze vraag kan men zich stellen wanneer wij de Koran lezen. Onderdrukking van mannen in de Islam is geen vraag die vaak voorkomt omdat vrouwenonderdrukking vaak geassocieerd wordt met de Islam, maar het is wel een belangrijke en interessante vraag. Een man is verplicht om te werken en met zijn bezit zijn gezin te onderhouden. Daar het bezit en carrière nooit centraal staan in het leven van spirituele mensen wordt de man toch vermoeid en verplicht met deze zaken. Daar van de vrouw inderdaad verwacht wordt om het huis op orde te houden, wat zwaar kan zijn in tijden van een jong gezin, mag zij zich echter verder bezig houden om de volgende generatie te vormen. Vandaar dat de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) stelde; dat het paradijs aan de voeten van de moeder ligt. (Sunan an-Nasa’i, Boek 25, Hadith 3104) Moeder, de vrouw, is maatschappijen aan het vormen, door kinderen de kleuren van het paradijs of die van de hel aan te laten nemen afhankelijk van de manier waarop zij hen grootbrengt.

Natuurlijk hebben sommige mannen leuke interessante banen waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij, maar de meerderheid zit in een dagelijkse sleur om het eind van de dag brood (liefs roti, en gekruide kip) op de plank te krijgen. Wereldse zaken, plat geld verdienen dat is voor de man geboden in de Koran. En tot overmaat mag de vrouw wel werken en erven, dus bezit hebben maar daarvan mag niets verwacht worden als het gaat om het onderhouden. De koran stelt inderdaad dat de zoon net zoveel erft als twee dochters, maar ja die dochters mogen het besteden aan vakanties, kleding en Starbucks, daar de man zijn geld in de huishoudpot stopt.

Natuurlijk heeft het zijn charme om in de ochtendstond van huis te gaan en in de avond naar je eigen paradijsje terug te keren met de middelen van bestaan. Maar de vraag is; weegt deze charme op tegen het kneden van je kinderen, eventueel verzorgen van ouderen en een huis, groot of klein, om te toveren tot een paleis, waar geen sprake is van generatiekloven maar generaties het leven verbinden.

De Koran antwoordt hierop in het volgende vers; 2:188: “Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.” Wij vullen elkaar aan, wij passen bij elkaar als puzzelstukken. De puzzelstukken die niet gelijkvormig zijn die horen bij elkaar, toch kan je niet zeggen dat een van de stukken meer of minder belangrijk zijn dan de ander, ze worden pas belangrijk als ze hun eigen plaats in het geheel kennen, alleen dan zullen ze het perfecte plaatje worden. Dus geen van beide wordt onderdrukt in Islam, mits er rekening gehouden wordt met de verschillen in de natuurlijke toestanden van de vrouw en man.

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij rebellie en vijandschap vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” (Heilige Koran: 4:35)

 Dit is het vers dat vandaag de dag de meeste uitleg nodig heeft als het gaat om de man vrouw relatie in de Islam. De man de is voogd over de vrouw, hij is de uiteindelijke leider, er is samenspraak maar soms zijn de meningen verdeeld, dan is het de man de minister president en de vrouw de adviserende kamer. Is de man een tiran, dan scheid de vrouw, en valt het kabinet. Dat leiderschap van de man is ook terug te zien in de meest succesvolle generatie van Nederland, de naoorlogse generatie, ook wel de babyboomers genoemd. De vrouwen kwamen daar ook vaak te wonen waar de man werk had, en verhuisde mee als het werk verhuisde, natuurlijk in samenspraak, maar geleid door de werkwensen van de man.

Tegenwoordig stellen sommige dat er niet iets bestaat als man en vrouw, wij zijn allemaal mensen en dus gelijk. De Islam en met haar alle godsdiensten (vanwege dezelfde bron, God de Schepper) is duidelijk en stelt dat een vrouw andere kwaliteiten heeft dan de man. Het klopt inderdaad dat man en vrouw in essentie gelijk zijn, vandaar de herhaaldelijke verzen in de Koran die o.a. het volgende zeggen; Koran 16:98:  “Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken.” Hier wordt dus duidelijk dat goede daden en geloven in God, de essentie is van ons bestaan, en hierin zijn wij dan ook absoluut gelijk.

In niet essentiële zaken zoals voedsel verzamelen en bereiden, kinderen onderhouden en baren verschillen wij in natuurlijke aanleg. Nogmaals 2:188: “…Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad…” De mens van vandaag wil gelijkheid op het gebied van geld verdienen, dat begrijp ik helemaal omdat de mens van vandaag geen transcendente God meer kent en daarmee al haar spiritualiteit verloren is, God is niet de trooster maar geld, God is niet het doel maar bezit, God brengt geen veiligheid maar positie wel, gebed verandert ongemak niet in gemak maar geld doet dit. Natuurlijk wil de vrouw dan ook nabijheid van die nieuwe God, want die nieuwe afgod kan nog meer afgoden kopen en daarmee tijdelijk genot. Maar onder dit nieuwe oppervlakkige en gehaaste bestaan heeft men nog steeds het gevoel dat man, vrouw en kinderen het meest hecht zijn wanneer ze als puzzelstukken samengaan.

De vraag is wat wil de nieuwe feministische wereld eigenlijk? Zij willen de kracht weghalen van de vrouw als die van de man, rolverdeling wekt een allergische reactie op bij hen, terwijl elke sportcoach van elke speler vraagt om zijn rol te kennen, om zo als team tot de beste prestaties te komen. Dat wil niet zeggen dat een verdediger nooit mag scoren en een aanvaller nooit moet verdedigen, maar er moet in de eerste instantie afspraken zijn over de rolverdeling. Zoals een voetbalwetstrijd in de hectiek van het moment vraagt om flexibel om te gaan met de gemaakte afspraken, zo kan het leven ook eisen om flexibel met de rolpatronen om te gaan.

De eerste prioriteit van de man is om brood te winnen, en die van de vrouw om de kinderen geestelijk als fysiek te onderhouden. Dit zijn richtlijnen, die altijd, zoals gezegd,  flexibel geïnterpreteerd kunnen worden, het zijn geen vaststaande dogma’s. Situaties kunnen atypisch zijn dus een atypische rolverdeling zou dan het antwoord kunnen zijn. De vrouw gaat vaak weer actiever deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals werk, wanneer de verantwoordelijkheden omtrent de kinderen minder worden. Maar de God van de Koran beschermt de jonge moeders tegen overbelasting en eist van de man om de vrouw te faciliteren in alles om het gezin de hoeksteen van de samenleving te laten zijn.

En dan komen wij nu bij de laatste zinssnede van dit vers. “…Van wie gij rebellie en vijandschap vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot” (Heilige Koran: 4:35).  Hier wordt maar weer duidelijk dat de Heilige Koran een boek is wat in elk aspect van het leven voorziet. Het erkent de weerbarstige realiteit van hoogoplopende ruzies die kunnen ontstaan in relaties. Wanneer de man zich tegenover zijn vijandelijke of opstandige vrouw moet verdedigen, doordat de vrouw hem zo boos heeft gemaakt, dan kan hij in die toestand haar fysiek begrenzen, niet martelen. Het zou beter voor hem zijn om zijn emoties (zijn boosheid) in bedwang te houden in plaats van slaan om zo de situatie onder controle te brengen. In deze context heeft de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) dan ook gezegd dat als een man toch haar fysiek gaat slaan, er nooit sprake mag zijn van letsel. Dit vers is dus duidelijk een begrenzing en niet een aanmoediging, het natuurlijke overwicht van de man wordt hier erkend en direct begrensd.

Het is ook interessant om te vermelden dat aangezien bij het slaan van vrouwen in de Islam geen letsel mag zijn, dat dit dus buiten de definitie van geweld tegen vrouwen valt zoals gehanteerd door de VN-verklaring over geweld tegen vrouwen en Amnesty International:
De VN-verklaring over geweld tegen vrouwen (1993) veroordeelt uitdrukkelijk het huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen is volgens de definitie van de verklaring ‘elke daad van geweld op basis van gender die resulteert of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen, met inbegrip van de dreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privésfeer.’ Dat geweld is een schending van mensenrechten als de overheid in gebreke blijft bij preventie en het vervolgen van de daders. (https://www.amnesty.nl/encyclopedie/geweld-tegen-vrouwen)

Sterker nog, je zou gekscherend kunnen zeggen dat het volgens Amnesty International het dus altijd is toegestaan om vrouwen te slaan, zolang het geen letsel geeft, maar in de Islam is dit alleen toegestaan in hele uitzonderlijke situaties.

Allah begrensd de vrouw ook, door haar te vermanen, niet vijandig te zijn tegenover haar man. In theorie kan de vrouw de man tot bloedens aan toe krassen, of slaan en de man mag dan alleen beantwoorden volgens de bovenstaande begrenzingen.

Het mag duidelijk zijn waarom de vrouw niet opgedragen wordt om de man te tuchtigen, dit omdat zij simpelweg fysiek niet in staat is dit uit te voeren. En als de man van zijn natuurlijke machtspositie gebruik maakt dan waarschuwt Allah hem door het vers als volgt af te sluiten, “…Waarlijk, Allah is Verheven, Groot” (Heilige Koran: 4:35). 

 Het kan zijn dat de man die waarschuwing niet serieus neemt en regelmatig of altijd misbruik maakt van zijn natuurlijke machtspositie en de vrouw besluit omwille van het gezin geduldig bij hem te blijven. Dan zullen de kinderen dit onrecht registreren en nimmer vergeten. Dit door het natuurlijke overwicht wat de moeder, ten opzichte van de man, heeft op de kinderen. Haar natuurlijke kracht wordt ook erkend en versterkt door de richtlijnen van de Heilige koran betreffende de rolverdeling. En toen de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)  gevraagd werd “wie er naast Allah en de boodschapper het meest geëerd moet worden, antwoordde hij; Je moeder, dan je moeder en dan je moeder en dan pas je vader. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 5626, Ṣaḥīḥ Muslim 2548)

Deze gezegdes over de liefde voor de moeder zijn niet zomaar tegelwijsheden. Een snelle kijk in de Moslimwereld zal ons direct vertellen dat de pasgetrouwde vrouw wellicht in een afhankelijkheidspositie is, maar als de kinderen volwassen zijn geworden ontpopt de moeder zich als een ware koningin met godfatherachtige invloeden op haar nageslacht. De wens van de moeder is wet voor de kinderen en wanneer de moeder oma is, wordt zij als een levende  legende beschouwd, die niets tekort mag komen.

De opofferingen die de jonge moeder maakte om de kinderen dag en nacht bij te staan in al hun behoeften betalen zich uit wanneer de moeder zelf behoeftig wordt. En zo is de cirkel rond.

Wordt de man dan echt achtergesteld in de Islamitische wereld? Nee. De vader als de moeder behoren gerespecteerd te worden door de kinderen zoals de ouders ook hun kinderen dienen te respecteren.

De heer Momin van der Steen, lid van de Moslim Schrijversgilde

Zie ook lezing: Islam & Feminisme

De Koran & Wetenschap

Wanneer verscheen de Koran als geschreven tekst en hoe werd het bewaard en verspreid? En is de zijn Koranteksten verenigbaar met de wetenschappelijke kennis van nu?

Op vrijdag 30 juli 2021 organiseerden de initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne een online lezing over ‘De Koran & Wetenschap’ in het Engels. Sprekers tijdens de lezing waren Dr. Marijn van Putten en Dr. Umar Nasser.

Dr. Van Putten doet onderzoek naar de taalkundige kenmerken en tekstuele geschiedenis van de Koran aan de hand van vroege manuscripten van de Koran en is verbonden aan de Leiden Universiteit. “De Koran werd al vroeg, in de tijd van de Kalief Uthman, gestandaardiseerd wat in lijn is met de traditionele Islamitische geschiedschrijving. Dit kan zowel voor als na de dood van Profeet Mohammed gebeurd zijn.”, aldus Dr. Van Putten.

Verder betoogt hij: “Vier kopieën van de gestandaardiseerde tekst werden verspreid over het gehele Islamitische rijk. Vrijwel elk manuscript stamt af van deze ene tekst. De Sanaa palimpsest is de enige bekende uitzondering.”

Dr. Umar Nasser is één van de grondleggers van het online platform ‘Rational Religion’ en schrijft en spreekt regelmatig over atheïsme, religie en de maatschappij. Hij vergeleek de passages in de Koran met de wetenschappelijke kennis van nu. “Er zijn verzen in de Koran die zeer indicatief zijn voor de Goddelijke oorsprong van de Koran en deze kunnen bezien worden vanuit de lens van de wetenschap.”, aldus Dr. Nasser.

Dr. Umar: “Vandaag de dag is wetenschap de nieuwe “God” geworden. Waar men zich vroeger wende tot religieuze bronnen voor vragen over zingeving, wendt men zich nu over het algemeen tot de wetenschap voor deze levensvragen. De wetenschap heeft enorme vooruitgang geboekt in de afgelopen tijd en mijn bewering is dat er verzen zijn in de Koran (die werd geopenbaard aan profeet Mohammed in de 7e eeuw) die met voldoende precisie vrij recente wetenschappelijke ontdekkingen voorspellen.”

Verder betoogt hij: “Zowel op het gebied van kosmologie, biologie als ook op het gebied van geologie vinden wij verzen in dit kader. Ongeveer 120 jaar geleden veranderde de wetenschappelijke visie op het ontstaan van het universum, die een begin leek te hebben (Big Bang Theory) wat voorheen niet bekend was. Koranvers 21:30 spreekt hier in vrij duidelijke woorden over.”

Kijk de lezing terug: The Quran & Science

Islam & Feminisme: harmonieus of tegenstrijdig?

In het kader van het publieke debat over de positie van de vrouw binnen de Islam hebben de
initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne op donderdag 14 januari 2021 een virtuele lezing
georganiseerd over ‘Islam & Feminisme’. Sprekers tijdens de lezing waren dr. Saskia Glas
(socioloog) en drs. Noor Compier (arts & islamoloog).

Dr. Glas heeft vier jaar lang onderzoek gedaan naar de mening over vrouwenrechten in Arabische
landen. “Zelfs in Arabische landen, waar Islam toch wel sterk conservatief wordt gepraktiseerd,
heeft 1 op de 4 burgers helemaal geen probleem met het sterk religieus zijn als ook het
feminisme steunen.“, aldus mevrouw Glas.

Verder betoogt zij: ”Als er een vrouwenrecht is die juist bevorderd wordt in Arabische landen
onder religieuze mensen, dan is dat het recht op educatie. Naarmate mensen religieuzer zijn,
vinden zij in meerdere mate dat een opleiding van belang is. Maar ook blijkt dat hoe religieuzer
men is in Arabische landen, hoe belangrijker het is om als vrouw thuis te zijn voor de kinderen, en
dit laatste gaat wat moeilijker gepaard met een full-time baan en een carrière.”

Drs. Noor Compier belichte het theologische kader: “De Islam geeft zowel mannen als vrouwen
een gelijk bestaansrecht. Meer dan 1500 jaar geleden heeft de Islam de vrouw geëmancipeerd
middels spirituele, intellectuele en materiële verheffing. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich
spiritueel ontwikkelen en worden gelijk beloond, het vergaren van kennis is voor beiden verplicht
en de Islam gaf in zijn begintijd al erfrecht en recht op bezitting aan vrouwen. Dit zijn rechten
waarvoor vrouwen in het westen in de vorige eeuw nog aan het strijden waren.”

“Gelijkwaardigheid is anders dan gelijkvormigheid. In het westen zien wij een soort constante
competitie tussen mannen en vrouwen. Terwijl vanuit de islam mannen en vrouwen juist
complementair zijn, elkaar aanvullen. De islam staat heel dichtbij de natuur en men moet
bijvoorbeeld erkennen dat de bouw en fysieke krachten van mannen en vrouwen verschillend
zijn. Daarom strijden bijvoorbeeld mannen en vrouwen ook niet tegen elkaar tijdens de
Olympische Spelen”, aldus mevrouw Compier.

Islam & Vrijheid van meningsuiting: vriend of vijand?

In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk en Oostenrijk hebben de initiatiefnemers van de ‘Ware Islam’-campagne een virtuele lezing georganiseerd over ‘Islam & Vrijheid van meningsuiting’. Sprekers tijdens de lezing waren professor Maurits Berger (advocaat en Arabist) en Imam Safeer Siddiqui (Imam van de Baitul Afiyat moskee).

“De Islam gunt vrijheid aan iedereen en erkent dat door deze vrijheid verschillen ontstaan, maar deze verschillen moeten er niet voor zorgen dat het leven onmogelijk wordt gemaakt. Zelf grenzen stellen betekent niet dat onze vrijheid wordt afgepakt. Grenzen functioneren als dijken: ze maken het leven mooier en leefbaarder.“, aldus Imam Siddiqui.

Verder betoogt hij: ”Moslims vragen niet om een speciale behandeling met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, maar om gelijke behandeling. Zoals het ethisch onjuist is om vulgaire cartoons te maken van de slachtoffers van MH17 of van de recente aanslagen, zo willen wij ook behandeld worden met betrekking tot onze geliefde. Ik stel dan ook niet dat er een wettelijke beperking moet komen, maar dat mensen er zelf voor kiezen, uit innerlijke beschaving, om een ander niet doelbewust te krenken. Doelbewust beledigen is geen deugd.”

Professor Berger belichte het juridische kader: “Het wordt essentieel geacht voor de democratie dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten. Er zijn zoveel verschillen dat iedereen alles op tafel moet kunnen leggen, want anders komen we niet verder. De prijs  die je daarvoor betaalt is dat je te maken krijgt met meningen die schokken, kwetsen of verontrusten.”

“De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut of onbegrensd. Het is verboden om mensen te beledigen op grond van bepaalde kenmerken (huidskleur, godsdienst, etc.). Wetten beschermen mensen en geen ideeën, gedachten of religies, omdat deze bespreekbaar moeten blijven. De blasfemiewetten zijn hierdoor ook afgeschaft. Dit verklaart ook het verschil tussen antisemitisme en Islamofobie.”, aldus professor Berger.

Verder meent hij: “Dit klinkt allemaal wat kunstmatig, maar heeft ermee te maken dat het ingewikkeld wordt als men geloof gaat opnemen in het strafrecht. Als we het hebben over de godslasteringswet is het erg lastig om te bewijzen dat God gelasterd is: we kunnen God niet in het getuigenbankje roepen. Gelovigen kunnen daar wel wat van zeggen, maar daar gaat de wet niet over.”

Professor Berger: “Het juridisch kader biedt dus niet veel uitweg en het is daar ook niet voor bedoeld. Het wil alleen in conflicten een paar uitgangspunten hebben. De wet zegt niets over fatsoen en innerlijke beschaving; dat is aan de mensen zelf. Een nieuwe ontwikkeling die speelt is dat men meer wilt kijken naar of een uitspraak haatdragend is.”

Moslimjongeren lanceren informatiecampagne over Islam in Nederland

Digitaal persmoment op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur

Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de Nederlandse bevolking geen of nauwelijks contact heeft met moslims (Evangelische Omroep). Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Daarom lanceren moslims in Nederland de ‘Ware Islam’-campagne.

De Ware Islam campagne is erop gericht om alle Nederlanders te voorzien van een eenduidig en normatief beeld van de ware Islamitische leerstelling en om Nederlandse moslims te verenigen op het juiste begrip van de Islam dat Profeet Mohammed (vzmh) onderwees. Tegelijkertijd wordt getracht om de Islam te onderscheiden van extremisme en aan te tonen dat extremisten een volstrekt verkeerd beeld hebben over begrippen als jihad, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Met bewijzen uit de Heilige Koran en het voorbeeld van Profeet Mohammed (vzmh) zal de campagne het extremistische gedachtengoed over de positie van een vrouw en scheiding tussen religie en staat ontkrachten. Moslims en niet-moslims worden uitgenodigd om elf Islamitische grondbeginselen te steunen en samen een blok te vormen tegen de extremisten.

Op woensdag 9 september 2020 om 14:00 uur zal een digitaal persmoment plaatsvinden om de campagne te lanceren. Geïnteresseerde redacties en journalisten kunnen zich aanmelden voor het persmoment.