Worden mannen onderdrukt in de Islam?

Deze vraag kan men zich stellen wanneer wij de Koran lezen. Onderdrukking van mannen in de Islam is geen vraag die vaak voorkomt omdat vrouwenonderdrukking vaak geassocieerd wordt met de Islam, maar het is wel een belangrijke en interessante vraag. Een man is verplicht om te werken en met zijn bezit zijn gezin te onderhouden. Daar het bezit en carrière nooit centraal staan in het leven van spirituele mensen wordt de man toch vermoeid en verplicht met deze zaken. Daar van de vrouw inderdaad verwacht wordt om het huis op orde te houden, wat zwaar kan zijn in tijden van een jong gezin, mag zij zich echter verder bezig houden om de volgende generatie te vormen. Vandaar dat de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) stelde; dat het paradijs aan de voeten van de moeder ligt. (Sunan an-Nasa’i, Boek 25, Hadith 3104) Moeder, de vrouw, is maatschappijen aan het vormen, door kinderen de kleuren van het paradijs of die van de hel aan te laten nemen afhankelijk van de manier waarop zij hen grootbrengt.

Natuurlijk hebben sommige mannen leuke interessante banen waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij, maar de meerderheid zit in een dagelijkse sleur om het eind van de dag brood (liefs roti, en gekruide kip) op de plank te krijgen. Wereldse zaken, plat geld verdienen dat is voor de man geboden in de Koran. En tot overmaat mag de vrouw wel werken en erven, dus bezit hebben maar daarvan mag niets verwacht worden als het gaat om het onderhouden. De koran stelt inderdaad dat de zoon net zoveel erft als twee dochters, maar ja die dochters mogen het besteden aan vakanties, kleding en Starbucks, daar de man zijn geld in de huishoudpot stopt.

Natuurlijk heeft het zijn charme om in de ochtendstond van huis te gaan en in de avond naar je eigen paradijsje terug te keren met de middelen van bestaan. Maar de vraag is; weegt deze charme op tegen het kneden van je kinderen, eventueel verzorgen van ouderen en een huis, groot of klein, om te toveren tot een paleis, waar geen sprake is van generatiekloven maar generaties het leven verbinden.

De Koran antwoordt hierop in het volgende vers; 2:188: “Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.” Wij vullen elkaar aan, wij passen bij elkaar als puzzelstukken. De puzzelstukken die niet gelijkvormig zijn die horen bij elkaar, toch kan je niet zeggen dat een van de stukken meer of minder belangrijk zijn dan de ander, ze worden pas belangrijk als ze hun eigen plaats in het geheel kennen, alleen dan zullen ze het perfecte plaatje worden. Dus geen van beide wordt onderdrukt in Islam, mits er rekening gehouden wordt met de verschillen in de natuurlijke toestanden van de vrouw en man.

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij rebellie en vijandschap vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” (Heilige Koran: 4:35)

 Dit is het vers dat vandaag de dag de meeste uitleg nodig heeft als het gaat om de man vrouw relatie in de Islam. De man de is voogd over de vrouw, hij is de uiteindelijke leider, er is samenspraak maar soms zijn de meningen verdeeld, dan is het de man de minister president en de vrouw de adviserende kamer. Is de man een tiran, dan scheid de vrouw, en valt het kabinet. Dat leiderschap van de man is ook terug te zien in de meest succesvolle generatie van Nederland, de naoorlogse generatie, ook wel de babyboomers genoemd. De vrouwen kwamen daar ook vaak te wonen waar de man werk had, en verhuisde mee als het werk verhuisde, natuurlijk in samenspraak, maar geleid door de werkwensen van de man.

Tegenwoordig stellen sommige dat er niet iets bestaat als man en vrouw, wij zijn allemaal mensen en dus gelijk. De Islam en met haar alle godsdiensten (vanwege dezelfde bron, God de Schepper) is duidelijk en stelt dat een vrouw andere kwaliteiten heeft dan de man. Het klopt inderdaad dat man en vrouw in essentie gelijk zijn, vandaar de herhaaldelijke verzen in de Koran die o.a. het volgende zeggen; Koran 16:98:  “Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken.” Hier wordt dus duidelijk dat goede daden en geloven in God, de essentie is van ons bestaan, en hierin zijn wij dan ook absoluut gelijk.

In niet essentiële zaken zoals voedsel verzamelen en bereiden, kinderen onderhouden en baren verschillen wij in natuurlijke aanleg. Nogmaals 2:188: “…Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad…” De mens van vandaag wil gelijkheid op het gebied van geld verdienen, dat begrijp ik helemaal omdat de mens van vandaag geen transcendente God meer kent en daarmee al haar spiritualiteit verloren is, God is niet de trooster maar geld, God is niet het doel maar bezit, God brengt geen veiligheid maar positie wel, gebed verandert ongemak niet in gemak maar geld doet dit. Natuurlijk wil de vrouw dan ook nabijheid van die nieuwe God, want die nieuwe afgod kan nog meer afgoden kopen en daarmee tijdelijk genot. Maar onder dit nieuwe oppervlakkige en gehaaste bestaan heeft men nog steeds het gevoel dat man, vrouw en kinderen het meest hecht zijn wanneer ze als puzzelstukken samengaan.

De vraag is wat wil de nieuwe feministische wereld eigenlijk? Zij willen de kracht weghalen van de vrouw als die van de man, rolverdeling wekt een allergische reactie op bij hen, terwijl elke sportcoach van elke speler vraagt om zijn rol te kennen, om zo als team tot de beste prestaties te komen. Dat wil niet zeggen dat een verdediger nooit mag scoren en een aanvaller nooit moet verdedigen, maar er moet in de eerste instantie afspraken zijn over de rolverdeling. Zoals een voetbalwetstrijd in de hectiek van het moment vraagt om flexibel om te gaan met de gemaakte afspraken, zo kan het leven ook eisen om flexibel met de rolpatronen om te gaan.

De eerste prioriteit van de man is om brood te winnen, en die van de vrouw om de kinderen geestelijk als fysiek te onderhouden. Dit zijn richtlijnen, die altijd, zoals gezegd,  flexibel geïnterpreteerd kunnen worden, het zijn geen vaststaande dogma’s. Situaties kunnen atypisch zijn dus een atypische rolverdeling zou dan het antwoord kunnen zijn. De vrouw gaat vaak weer actiever deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals werk, wanneer de verantwoordelijkheden omtrent de kinderen minder worden. Maar de God van de Koran beschermt de jonge moeders tegen overbelasting en eist van de man om de vrouw te faciliteren in alles om het gezin de hoeksteen van de samenleving te laten zijn.

En dan komen wij nu bij de laatste zinssnede van dit vers. “…Van wie gij rebellie en vijandschap vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot” (Heilige Koran: 4:35).  Hier wordt maar weer duidelijk dat de Heilige Koran een boek is wat in elk aspect van het leven voorziet. Het erkent de weerbarstige realiteit van hoogoplopende ruzies die kunnen ontstaan in relaties. Wanneer de man zich tegenover zijn vijandelijke of opstandige vrouw moet verdedigen, doordat de vrouw hem zo boos heeft gemaakt, dan kan hij in die toestand haar fysiek begrenzen, niet martelen. Het zou beter voor hem zijn om zijn emoties (zijn boosheid) in bedwang te houden in plaats van slaan om zo de situatie onder controle te brengen. In deze context heeft de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) dan ook gezegd dat als een man toch haar fysiek gaat slaan, er nooit sprake mag zijn van letsel. Dit vers is dus duidelijk een begrenzing en niet een aanmoediging, het natuurlijke overwicht van de man wordt hier erkend en direct begrensd.

Het is ook interessant om te vermelden dat aangezien bij het slaan van vrouwen in de Islam geen letsel mag zijn, dat dit dus buiten de definitie van geweld tegen vrouwen valt zoals gehanteerd door de VN-verklaring over geweld tegen vrouwen en Amnesty International:
De VN-verklaring over geweld tegen vrouwen (1993) veroordeelt uitdrukkelijk het huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen is volgens de definitie van de verklaring ‘elke daad van geweld op basis van gender die resulteert of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen, met inbegrip van de dreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privésfeer.’ Dat geweld is een schending van mensenrechten als de overheid in gebreke blijft bij preventie en het vervolgen van de daders. (https://www.amnesty.nl/encyclopedie/geweld-tegen-vrouwen)

Sterker nog, je zou gekscherend kunnen zeggen dat het volgens Amnesty International het dus altijd is toegestaan om vrouwen te slaan, zolang het geen letsel geeft, maar in de Islam is dit alleen toegestaan in hele uitzonderlijke situaties.

Allah begrensd de vrouw ook, door haar te vermanen, niet vijandig te zijn tegenover haar man. In theorie kan de vrouw de man tot bloedens aan toe krassen, of slaan en de man mag dan alleen beantwoorden volgens de bovenstaande begrenzingen.

Het mag duidelijk zijn waarom de vrouw niet opgedragen wordt om de man te tuchtigen, dit omdat zij simpelweg fysiek niet in staat is dit uit te voeren. En als de man van zijn natuurlijke machtspositie gebruik maakt dan waarschuwt Allah hem door het vers als volgt af te sluiten, “…Waarlijk, Allah is Verheven, Groot” (Heilige Koran: 4:35). 

 Het kan zijn dat de man die waarschuwing niet serieus neemt en regelmatig of altijd misbruik maakt van zijn natuurlijke machtspositie en de vrouw besluit omwille van het gezin geduldig bij hem te blijven. Dan zullen de kinderen dit onrecht registreren en nimmer vergeten. Dit door het natuurlijke overwicht wat de moeder, ten opzichte van de man, heeft op de kinderen. Haar natuurlijke kracht wordt ook erkend en versterkt door de richtlijnen van de Heilige koran betreffende de rolverdeling. En toen de Heilige Profeet Mohammed (Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)  gevraagd werd “wie er naast Allah en de boodschapper het meest geëerd moet worden, antwoordde hij; Je moeder, dan je moeder en dan je moeder en dan pas je vader. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 5626, Ṣaḥīḥ Muslim 2548)

Deze gezegdes over de liefde voor de moeder zijn niet zomaar tegelwijsheden. Een snelle kijk in de Moslimwereld zal ons direct vertellen dat de pasgetrouwde vrouw wellicht in een afhankelijkheidspositie is, maar als de kinderen volwassen zijn geworden ontpopt de moeder zich als een ware koningin met godfatherachtige invloeden op haar nageslacht. De wens van de moeder is wet voor de kinderen en wanneer de moeder oma is, wordt zij als een levende  legende beschouwd, die niets tekort mag komen.

De opofferingen die de jonge moeder maakte om de kinderen dag en nacht bij te staan in al hun behoeften betalen zich uit wanneer de moeder zelf behoeftig wordt. En zo is de cirkel rond.

Wordt de man dan echt achtergesteld in de Islamitische wereld? Nee. De vader als de moeder behoren gerespecteerd te worden door de kinderen zoals de ouders ook hun kinderen dienen te respecteren.

De heer Momin van der Steen, lid van de Moslim Schrijversgilde

Zie ook lezing: Islam & Feminisme